ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020003
PERCODE 6 หลัก620243
กระทรวง 10 หลัก1064620243
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0872132664
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620243
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยติ่ง
ชื่อ (อังกฤษ)Banhouyting
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลดงคู่
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.5219818
Longitude
99.8727528
ระยะทาง

37.6 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาย จรูญ สินาปัน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นาง ยุพิน สินาปัน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
น.ส. มีณา กุมารา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
น.ส. ธิดารัตน รุ่งทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
นาย อดิศักดิ์ สังข์ไชย
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2602
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน