ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

74

เพศชาย 21 /22%
เพศหญิง 53 /59%

ในโรงเรียน

1,329

เพศชาย 329 /25%
เพศหญิง 1000 /75%

ในสำนักงาน

74

ศึกษานิเทศก์17 /23%
ผู้อำนวยการกลุ่ม10 /14%
นักทรัพยากรบุคคล8 /11%
นักวิชาการเงินและบัญชี6 /8%
ลูกจ้างชั่วคราว4 /5%
นักวิชาการศึกษา4 /5%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4 /5%
เจ้าพนักงานธุรการ4 /5%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
ช่างไฟฟ้า ช 43 /4%
เจ้าพนักงานธุรการ2 /3%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
นักประชาสัมพันธ์1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นักวิชาการพัสดุ1 /1%
พนักงานราชการ(นักจัดการงานทั่วไป)1 /1%
พนักงานราชการ(นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ)1 /1%

ในโรงเรียน

1,329

ครู1039 /78%
ครูผู้ช่วย156 /12%
ผู้อำนวยการโรงเรียน129 /10%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน5 /0%

ในสำนักงาน

74

บุคลากรทางการศึกษา41 /55%
อื่นๆ14 /19%
คศ.312 /16%
คศ.26 /8%
คศ.41 /1%

ในโรงเรียน

1,329

คศ.1450 /34%
คศ.3442 /33%
คศ.2284 /21%
ครูผู้ช่วย151 /11%
คศ.42 /0%

ในสำนักงาน

74

อื่นๆ14 /19%
กศ.ม.12 /16%
ศษ.ม.9 /12%
ศศ.บ.8 /11%
บธ.บ.8 /11%
บธ.ม.3 /4%
ค.บ.3 /4%
ค.ม.2 /3%
รป.บ.2 /3%
ปวส.1 /1%
น.บ.1 /1%
วท.ม.1 /1%
คศ.บ.1 /1%
ร.บ.1 /1%
ป.บัณฑิต1 /1%
กศ.บ.1 /1%
ร.ม.1 /1%
ส.ม.1 /1%
ศษ.ด.1 /1%
บช.บ.1 /1%
ศศ.ม.1 /1%
อื่นๆ1 /1%

ในโรงเรียน

1,329

ค.บ.845 /64%
กศ.บ.121 /9%
ศศ.บ.111 /8%
วท.บ.101 /8%
ศษ.บ.90 /7%
บธ.บ.12 /1%
กศ.ม.12 /1%
ศษ.ม.10 /1%
กษ.บ.5 /0%
ศป.บ.4 /0%
ค.ม.4 /0%
พธ.บ.4 /0%
วศ.บ.3 /0%
ร.บ.2 /0%
ค.อ.บ.2 /0%
อื่นๆ1 /0%
รป.บ.1 /0%
อื่นๆ1 /0%

จำนวนบุคลากร เกษียณอายุ (คน) จำแนกรายปี


ในสำนักงาน

3

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง สุพิฌา  เมฆไหว
2นาง จิราพร  หริ่มเทศ
3นาง เรืองอุไร  ทองรัตน์

ในโรงเรียน

46

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง กันยา กันต์สุข
2นาย สมเกียรติ สุวรรณประสิทธิ์
3นาง สุวารี หาญณรงค์
4นาย มานพ หาญณรงค์
5นาง เพ็ญ นรากรณ์
6นาง ละม้าย กะหมาย
7นาย จำลอง สีแดง
8นาง นิภาภรณ์ กิ่มเกลี้ยง
9นาย ภูฤทธิ์ อิ่มเทศ
10ว่าที่ร้อยตรี เพิ่มพูน นนทธิ
11นาง อำไพ หลวงใหญ่
12นาง วราภรณ์ พรหมมาศ
13นาง มัญชุพร แต้มทอง
14นาง ปองฤทัย กิ่งทัพหลวง
15นางสาว ระเบียบ อินอำพร
16นาง สุวรรณา รีฮุง
17นาง ศรีนวล ดีประเสริฐ
18นาย วิทยาธร ทุเรียน
19นาง อารี จุ้ยต่าย
20นาง สมศรี อินไชย
21นาง ธีราพร ปั่นเนตร
22นางสาว ทัศนี โชติพฤฒิพงศ์
23นาง รัชฎาพร สีแก้วเขียว
24นาง สวงค์ ภูธร
25นาง จงลักษณ์ จิตดี
26นาย สมพงษ์ ม่วงพัฒนา
27นางสาว ทิพวรรณ ฉุยฉาย
28นาง สมหวัง สุขทอง
29นาง ศรีนวล จันไทย
30นางสาว ชุติมา จัดการ
31นาง บุษบา โตบุญมา
32นาย วิจิตร สอนแจ่ม
33นางสาว รุจิรา พูลเพิ่ม
34นางสาว นที บริบูรณ์
35นาง ประไพ แสนคำ
36นาย แสงดาว ขวัญนาค
37นาง ทองหล่อ ขวัญนาค
38นาง ศุภมาลี มากมี
39นาง สุดารัตน์ อิ่มเพ็ง
40นาง สมปอง เอี่ยมต่อ
41นาง วรรณรัตน์ จอนคำ
42นาง ธันยาธรณ์ พวงศรี
43นาย รัชศาล คุ้มครอง
44นาง มณีกานต์ พานิช
45นาง บัวจันทร์ สารกูล
46นางสาว อัมพิกา สังเกตใจ
ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT