ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

74

เพศชาย 21 /22%
เพศหญิง 53 /59%

ในโรงเรียน

1,199

เพศชาย 292 /24%
เพศหญิง 907 /76%

ในสำนักงาน

74

ศึกษานิเทศก์17 /23%
ผู้อำนวยการกลุ่ม10 /14%
นักทรัพยากรบุคคล8 /11%
นักวิชาการเงินและบัญชี6 /8%
นักวิชาการศึกษา4 /5%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4 /5%
เจ้าพนักงานธุรการ4 /5%
ลูกจ้างชั่วคราว4 /5%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
ช่างไฟฟ้า ช 43 /4%
เจ้าพนักงานธุรการ2 /3%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
นักประชาสัมพันธ์1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นักวิชาการพัสดุ1 /1%
พนักงานราชการ(นักจัดการงานทั่วไป)1 /1%
พนักงานราชการ(นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ)1 /1%

ในโรงเรียน

1,199

ครู1000 /83%
ครูผู้ช่วย103 /9%
ผู้อำนวยการโรงเรียน85 /7%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน11 /1%

ในสำนักงาน

74

บุคลากรทางการศึกษา40 /54%
อื่นๆ14 /19%
คศ.312 /16%
คศ.26 /8%
คศ.11 /1%
คศ.41 /1%

ในโรงเรียน

1,199

คศ.1484 /40%
คศ.3391 /33%
คศ.2218 /18%
ครูผู้ช่วย103 /9%
คศ.43 /0%

ในสำนักงาน

74

อื่นๆ14 /19%
กศ.ม.12 /16%
ศษ.ม.9 /12%
ศศ.บ.8 /11%
บธ.บ.8 /11%
ค.บ.4 /5%
บธ.ม.3 /4%
ค.ม.2 /3%
รป.บ.2 /3%
ปวส.1 /1%
น.บ.1 /1%
วท.ม.1 /1%
คศ.บ.1 /1%
ร.บ.1 /1%
ป.บัณฑิต1 /1%
กศ.บ.1 /1%
ร.ม.1 /1%
ส.ม.1 /1%
ศษ.ด.1 /1%
บช.บ.1 /1%
ศศ.ม.1 /1%

ในโรงเรียน

1,199

ค.บ.558 /47%
ศษ.ม.175 /15%
กศ.ม.119 /10%
กศ.บ.76 /6%
ป.บัณฑิต55 /5%
ศษ.บ.51 /4%
อื่นๆ43 /4%
ค.ม.37 /3%
ศศ.บ.34 /3%
วท.บ.17 /1%
ศศ.ม.10 /1%
บธ.บ.7 /1%
วท.ม.5 /0%
พธ.บ.2 /0%
ปร.ด.2 /0%
ศ.บ.(ศิลป)1 /0%
รป.ม.1 /0%
น.บ.1 /0%
ศม.(เศรษฐ)1 /0%
คศ.บ.1 /0%
ร.บ.1 /0%
กษ.บ.1 /0%
บช.บ.1 /0%

จำนวนบุคลากร เกษียณอายุ (คน) จำแนกรายปี


ในสำนักงาน

3

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง สุพิฌา  เมฆไหว
2นาง จิราพร  หริ่มเทศ
3นาง เรืองอุไร  ทองรัตน์

ในโรงเรียน

47

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง กันยา กันต์สุข
2นาย สมเกียรติ สุวรรณประสิทธิ์
3นาง สุวารี หาญณรงค์
4นาย มานพ หาญณรงค์
5นาง เพ็ญ นรากรณ์
6นาง ละม้าย กะหมาย
7นาย จำลอง สีแดง
8นาง นิภาภรณ์ กิ่มเกลี้ยง
9นาง กำไร สนั่นเสียง
10นาย ภูฤทธิ์ อิ่มเทศ
11นาง อำไพ หลวงใหญ่
12ว่าที่ร.ต. เพิ่มพูน นนทธิ
13นาง วราภรณ์ พรหมมาศ
14นาง มัญชุพร แต้มทอง
15น.ส. ระเบียบ อินอำพร
16นาง สุวรรณา รีฮุง
17นาง ศรีนวล ดีประเสริฐ
18นาย วิทยาธร ทุเรียน
19นาง อารี จุ้ยต่าย
20นาง สมศรี อินไชย
21นาง ธีราพร ปั่นเนตร
22น.ส. ทัศนี โชติพฤฒิพงศ์
23นาง รัชฎาพร สีแก้วเขียว
24นาง สวงค์ ภูธร
25นาง จงลักษณ์ จิตดี
26นาย สมพงษ์ ม่วงพัฒนา
27น.ส. ทิพวรรณ ฉุยฉาย
28น.ส. สุดารัตน์ ดลจิตต์
29นาง สมหวัง สุขทอง
30น.ส. ชุติมา จัดการ
31นาง ศรีนวล จันไทย
32นาง บุษบา โตบุญมา
33นาย วิจิตร สอนแจ่ม
34น.ส. รุจิรา พูลเพิ่ม
35น.ส. นที บริบูรณ์
36นาง ประไพ แสนคำ
37นาย แสงดาว ขวัญนาค
38นาง ทองหล่อ ขวัญนาค
39นาง ศุภมาลี มากมี
40นาง สุดารัตน์ อิ่มเพ็ง
41นาง ปองฤทัย กิ่งทัพหลวง
42นาง วรรณรัตน์ จอนคำ
43นาง ธันยาธรณ์ พวงศรี
44นาย รัชศาล คุ้มครอง
45นาง มณีกานต์ พานิช
46นาง บัวจันทร์ สารกูล
47น.ส. อัมพิกา สังเกตใจ
ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT