ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2336
29%
16:1
อนุบาล 36915
71%
115:1
ระดับปฐมวัย91221
24%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 16713
19%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 2639
13%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3538
12%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 4527
10%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 59918
27%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 611112
18%
112:1
ระดับประถมศึกษา422567
76%
611:1
รวมทั้งสิ้น513788
100%
811:1