ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 124933
20%
133:1
อนุบาล 2353166
40%
322:1
อนุบาล 3392665
40%
322:1
ระดับปฐมวัย9866164
22%
723:1
ประถมศึกษาปีที่ 1573996
17%
332:1
ประถมศึกษาปีที่ 2474390
16%
330:1
ประถมศึกษาปีที่ 3484896
17%
332:1
ประถมศึกษาปีที่ 4415293
16%
331:1
ประถมศึกษาปีที่ 5445498
17%
333:1
ประถมศึกษาปีที่ 6405494
17%
331:1
ระดับประถมศึกษา277290567
78%
1832:1
รวมทั้งสิ้น375356731
100%
2529:1