ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29716
50%
116:1
อนุบาล 311516
50%
116:1
ระดับปฐมวัย201232
22%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 171118
16%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 2101222
19%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 311819
17%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 491423
20%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 56713
12%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 610818
16%
118:1
ระดับประถมศึกษา5360113
78%
619:1
รวมทั้งสิ้น7372145
100%
818:1