ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1314
17%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 22-2
8%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3-22
8%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4336
25%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5415
21%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
21%
15:1
ระดับประถมศึกษา15924
100%
64:1
รวมทั้งสิ้น15924
100%
64:1