ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 3314
100%
14:1
ระดับปฐมวัย314
17%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 11-1
5%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-22
10%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3325
25%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4426
30%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5325
25%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 61-1
5%
11:1
ระดับประถมศึกษา12820
83%
63:1
รวมทั้งสิ้น15924
100%
73:1