ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 32-2
100%
12:1
ระดับปฐมวัย2-2
20%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 14-4
50%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 21-1
13%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 3---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 41-1
13%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 52-2
25%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 6---
0%
--
ระดับประถมศึกษา8-8
80%
42:1
รวมทั้งสิ้น10-10
100%
52:1