ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26511
69%
111:1
อนุบาล 3145
31%
15:1
ระดับปฐมวัย7916
12%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 15510
11%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 29514
16%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 38614
16%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 48715
17%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 514721
24%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 69514
16%
114:1
ระดับประถมศึกษา533588
66%
615:1
มัธยมศึกษาปีที่ 15712
40%
112:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2639
30%
19:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3639
30%
19:1
มัธยมศีกษาตอนต้น171330
22%
310:1
รวมทั้งสิ้น7757134
100%
1112:1