ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25611
61%
111:1
อนุบาล 3437
39%
17:1
ระดับปฐมวัย9918
28%
29:1
ประถมศึกษาปีที่ 1-44
9%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 26713
28%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 37310
21%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 4314
9%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5314
9%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 69312
26%
112:1
ระดับประถมศึกษา281947
72%
68:1
รวมทั้งสิ้น372865
100%
88:1