ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 291322
39%
122:1
อนุบาล 3201434
61%
217:1
ระดับปฐมวัย292756
6%
319:1
ประถมศึกษาปีที่ 17485159
18%
532:1
ประถมศึกษาปีที่ 26863131
15%
433:1
ประถมศึกษาปีที่ 38279161
18%
440:1
ประถมศึกษาปีที่ 47370143
16%
436:1
ประถมศึกษาปีที่ 57481155
17%
439:1
ประถมศึกษาปีที่ 66976145
16%
436:1
ระดับประถมศึกษา440454894
94%
2536:1
รวมทั้งสิ้น469481950
100%
2834:1