ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 21-1
50%
11:1
อนุบาล 31-1
50%
11:1
ระดับปฐมวัย2-2
15%
21:1
ประถมศึกษาปีที่ 1---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 2123
27%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3112
18%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 5123
27%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 6213
27%
13:1
ระดับประถมศึกษา5611
85%
43:1
รวมทั้งสิ้น7613
100%
62:1