ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 3415
100%
15:1
ระดับปฐมวัย415
17%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 1-11
4%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2112
8%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3224
17%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4246
25%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5516
25%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6235
21%
15:1
ระดับประถมศึกษา121224
83%
64:1
รวมทั้งสิ้น161329
100%
74:1