ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 3112
33%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4-22
33%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 52-2
33%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 6---
0%
--
ระดับประถมศึกษา336
100%
32:1
รวมทั้งสิ้น336
100%
32:1