ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25510
43%
110:1
อนุบาล 331013
57%
113:1
ระดับปฐมวัย81523
29%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 1549
16%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 27512
21%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 33710
18%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 4819
16%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 5448
14%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6178
14%
18:1
ระดับประถมศึกษา282856
71%
69:1
รวมทั้งสิ้น364379
100%
810:1