ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 23811
31%
111:1
อนุบาล 3131124
69%
124:1
ระดับปฐมวัย161935
4%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 15861119
16%
430:1
ประถมศึกษาปีที่ 26261123
16%
431:1
ประถมศึกษาปีที่ 36557122
16%
431:1
ประถมศึกษาปีที่ 45854112
15%
428:1
ประถมศึกษาปีที่ 57575150
20%
438:1
ประถมศึกษาปีที่ 67764141
18%
435:1
ระดับประถมศึกษา395372767
96%
2432:1
รวมทั้งสิ้น411391802
100%
2631:1