ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2-22
15%
12:1
อนุบาล 35611
85%
111:1
ระดับปฐมวัย5813
8%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 113720
14%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 2171128
20%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 361117
12%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 4131225
18%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 5201434
24%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 610818
13%
118:1
ระดับประถมศึกษา7963142
92%
720:1
รวมทั้งสิ้น8471155
100%
917:1