ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 34-4
18%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4314
18%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5718
36%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6426
27%
16:1
ระดับประถมศึกษา18422
100%
46:1
รวมทั้งสิ้น18422
100%
46:1