ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1628
22%
18:1
อนุบาล 281220
54%
120:1
อนุบาล 3549
24%
19:1
ระดับปฐมวัย191837
30%
312:1
ประถมศึกษาปีที่ 18816
19%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 26814
16%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 37815
17%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 412416
19%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 5538
9%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 68917
20%
117:1
ระดับประถมศึกษา464086
70%
614:1
รวมทั้งสิ้น6558123
100%
914:1