ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2134
44%
14:1
อนุบาล 3415
56%
15:1
ระดับปฐมวัย549
20%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1112
6%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2516
17%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3415
14%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4448
23%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5639
26%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 65-5
14%
15:1
ระดับประถมศึกษา251035
80%
66:1
รวมทั้งสิ้น301444
100%
86:1