ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1-22
29%
12:1
อนุบาล 2123
43%
13:1
อนุบาล 32-2
29%
12:1
ระดับปฐมวัย347
16%
32:1
ประถมศึกษาปีที่ 1538
21%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2112
5%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3358
21%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 4224
11%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5538
21%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6628
21%
18:1
ระดับประถมศึกษา221638
84%
66:1
รวมทั้งสิ้น252045
100%
95:1