ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2-22
40%
12:1
อนุบาล 3123
60%
13:1
ระดับปฐมวัย145
12%
23:1
ประถมศึกษาปีที่ 1415
13%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2415
13%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3459
24%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 47512
32%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 5325
13%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6-22
5%
12:1
ระดับประถมศึกษา221638
88%
66:1
รวมทั้งสิ้น232043
100%
85:1