ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 3---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 4-11
50%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 5---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 6-11
50%
11:1
ระดับประถมศึกษา-22
100%
21:1
รวมทั้งสิ้น-22
100%
21:1