ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2448
44%
18:1
อนุบาล 37310
56%
110:1
ระดับปฐมวัย11718
21%
29:1
ประถมศึกษาปีที่ 13710
15%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 24913
19%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 3224
6%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 411718
26%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 510313
19%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 67310
15%
110:1
ระดับประถมศึกษา373168
79%
611:1
รวมทั้งสิ้น483886
100%
811:1