ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2347
50%
17:1
อนุบาล 3527
50%
17:1
ระดับปฐมวัย8614
27%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 1224
11%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2729
24%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3527
19%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4628
22%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5325
14%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6224
11%
14:1
ระดับประถมศึกษา251237
73%
66:1
รวมทั้งสิ้น331851
100%
86:1