ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 3---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 41-1
17%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 5112
33%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 6213
50%
13:1
ระดับประถมศึกษา426
100%
32:1
รวมทั้งสิ้น426
100%
32:1