ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 12-2
22%
12:1
อนุบาล 2123
33%
13:1
อนุบาล 3134
44%
14:1
ระดับปฐมวัย459
24%
33:1
ประถมศึกษาปีที่ 1123
11%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 2314
14%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3617
25%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4134
14%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5336
21%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6134
14%
14:1
ระดับประถมศึกษา151328
76%
65:1
รวมทั้งสิ้น191837
100%
94:1