ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2123
12%
13:1
อนุบาล 313922
88%
122:1
ระดับปฐมวัย141125
12%
213:1
ประถมศึกษาปีที่ 112820
16%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 27916
13%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 310616
13%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 4151025
20%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 581220
16%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 6121325
20%
125:1
ระดับประถมศึกษา6458122
59%
620:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1131427
46%
127:1
มัธยมศึกษาปีที่ 271421
36%
121:1
มัธยมศึกษาปีที่ 35611
19%
111:1
มัธยมศีกษาตอนต้น253459
29%
320:1
รวมทั้งสิ้น103103206
100%
1119:1