รหัส โรงเรียน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/จังหวัดผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
1064620129บ้านกลางดง 83.80 (ดีมาก) 86.40 (ดีมาก) 85.10 (ดีมาก) - 47 7.40 3.04 6.32 6.10
1064620130บ้านหัวฝาย 86.66 (ดีมาก) 84.22 (ดีมาก) 85.44 (ดีมาก) - 46 7.74 3.38 6.66 6.44
1064620131บ้านโป่งฝาง 76.00 (ดีมาก) 86.85 (ดีมาก) 81.42 (ดีมาก) - 65 3.72 -0.64 2.64 2.42
1064620132เชิงผา 87.00 (ดีมาก) 89.42 (ดีมาก) 88.21 (ดีมาก) - 29 10.51 6.15 9.43 9.21
1064620133บ้านแม่บ่อทอง 72.50 (ดี) 73.00 (ดี) 72.75 (ดี) - 104 -4.95 -9.31 -6.03 -6.25
1064620134บ้านแม่ทุเลาใน 96.00 (ดีมาก) 95.00 (ดีมาก) 95.50 (ดีมาก) - 3 17.80 13.44 16.72 16.50
1064620135บ้านหนองผักบุ้ง 76.80 (ดีมาก) 79.20 (ดีมาก) 78.00 (ดีมาก) - 87 0.30 -4.06 -0.78 -1.00
1064620136บ้านบึงบอน 91.37 (ดีมาก) 80.00 (ดีมาก) 85.68 (ดีมาก) - 43 7.98 3.62 6.90 6.68
1064620137บ้านห้วยเจริญ 100.00 (ดีมาก) 82.00 (ดีมาก) 91.00 (ดีมาก) - 15 13.30 8.94 12.22 12.00
1064620138บ้านไทยชนะศึก 68.55 (ดี) 74.66 (ดี) 71.61 (ดี) - 112 -6.09 -10.45 -7.17 -7.39
1064620139บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 84.77 (ดีมาก) 72.44 (ดี) 78.61 (ดีมาก) - 82 0.91 -3.45 -0.17 -0.39
1064620140บ้านหนองรังสิต 72.00 (ดี) 61.33 (ดี) 66.66 (ดี) - 131 -11.04 -15.40 -12.12 -12.34
1064620142บ้านท่าวิเศษ 85.09 (ดีมาก) 80.18 (ดีมาก) 82.63 (ดีมาก) - 56 4.93 0.57 3.85 3.63
1064620143บ้านลานตาเมือง 76.87 (ดีมาก) 70.12 (ดี) 73.50 (ดี) - 101 -4.20 -8.56 -5.28 -5.50
1064620147บ้านธารน้ำทิพย์ 26.80 (พอใช้) 70.40 (ดี) 48.60 (พอใช้) - 145 -29.10 -33.46 -30.18 -30.40
1064620148บ้านวังธาร 67.16 (ดี) 77.83 (ดีมาก) 72.50 (ดี) - 106 -5.20 -9.56 -6.28 -6.50
1064620149บ้านโซกม่วง 79.12 (ดีมาก) 71.00 (ดี) 75.06 (ดีมาก) - 95 -2.64 -7.00 -3.72 -3.94
1064620150อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 77.47 (ดีมาก) 73.76 (ดี) 75.61 (ดีมาก) - 94 -2.09 -6.45 -3.17 -3.39
1064620151บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 87.04 (ดีมาก) 81.19 (ดีมาก) 84.11 (ดีมาก) - 52 6.41 2.05 5.33 5.11
1064620153บ้านแม่ทุเลา 90.40 (ดีมาก) 79.00 (ดีมาก) 84.70 (ดีมาก) - 49 7.00 2.64 5.92 5.70
1064620154บ้านคลองสำราญ 80.00 (ดีมาก) 78.66 (ดีมาก) 79.33 (ดีมาก) - 80 1.63 -2.73 0.55 0.33
1064620155บ้านฝั่งหมิ่น 88.00 (ดีมาก) 73.00 (ดี) 80.50 (ดีมาก) - 75 2.80 -1.56 1.72 1.50
1064620156บ้านธารชะอม 33.71 (พอใช้) 50.57 (ดี) 42.14 (พอใช้) - 147 -35.56 -39.92 -36.64 -36.86
1064620157บ้านหนองหมื่นชัย 80.50 (ดีมาก) 72.00 (ดี) 76.25 (ดีมาก) - 92 -1.45 -5.81 -2.53 -2.75
1064620186บ้านแม่เทิน 69.07 (ดี) 75.23 (ดีมาก) 72.15 (ดี) - 109 -5.55 -9.91 -6.63 -6.85
1064620187บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) 86.28 (ดีมาก) 75.71 (ดีมาก) 81.00 (ดีมาก) - 69 3.30 -1.06 2.22 2.00
1064620188บ้านห้วยโป้ 90.33 (ดีมาก) 87.88 (ดีมาก) 89.11 (ดีมาก) - 22 11.41 7.05 10.33 10.11
1064620189บ้านสะท้อ 84.50 (ดีมาก) 54.50 (ดี) 69.50 (ดี) - 122 -8.20 -12.56 -9.28 -9.50
1064620190บ้านผาเวียง 79.23 (ดีมาก) 85.84 (ดีมาก) 82.53 (ดีมาก) - 57 4.83 0.47 3.75 3.53
1064620191บ้านปางสา 43.20 (พอใช้) 47.60 (พอใช้) 45.40 (พอใช้) - 146 -32.30 -36.66 -33.38 -33.60
1064620192บ้านโป่งตีนตั่ง 55.60 (ดี) 63.40 (ดี) 59.50 (ดี) - 139 -18.20 -22.56 -19.28 -19.50
1064620193บ้านสุเม่น 86.57 (ดีมาก) 84.71 (ดีมาก) 85.64 (ดีมาก) - 44 7.94 3.58 6.86 6.64
1064620194บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์) 94.80 (ดีมาก) 82.80 (ดีมาก) 88.80 (ดีมาก) - 24 11.10 6.74 10.02 9.80
1064620195บ้านแม่ฮู้ 37.71 (พอใช้) 41.42 (พอใช้) 39.57 (พอใช้) - 148 -38.13 -42.49 -39.21 -39.43
1064620196บ้านตึก 67.80 (ดี) 74.06 (ดี) 70.93 (ดี) - 116 -6.77 -11.13 -7.85 -8.07
1064620197วัดภูนก 96.00 (ดีมาก) 78.66 (ดีมาก) 87.33 (ดีมาก) - 35 9.63 5.27 8.55 8.33
1064620198บ้านนาต้นจั่น 60.00 (ดี) 72.15 (ดี) 66.07 (ดี) - 133 -11.63 -15.99 -12.71 -12.93
1064620201บ้านดงย่าปา 70.00 (ดี) 48.50 (พอใช้) 59.25 (ดี) - 140 -18.45 -22.81 -19.53 -19.75
1064620202บ้านแม่คุ 60.00 (ดี) 72.50 (ดี) 66.25 (ดี) - 132 -11.45 -15.81 -12.53 -12.75
1064620203บ้านห้วยตม 88.50 (ดีมาก) 84.00 (ดีมาก) 86.25 (ดีมาก) - 38 8.55 4.19 7.47 7.25
1064620204หนองอ้อบำเพ็ญ 69.33 (ดี) 76.00 (ดีมาก) 72.66 (ดี) - 105 -5.04 -9.40 -6.12 -6.34
1064620206วัดเกาะน้อย 80.44 (ดีมาก) 91.11 (ดีมาก) 85.77 (ดีมาก) - 41 8.07 3.71 6.99 6.77
1064620208บ้านป่ายาง 85.00 (ดีมาก) 90.00 (ดีมาก) 87.50 (ดีมาก) - 33 9.80 5.44 8.72 8.50
1064620209บ้านดงยาง 85.00 (ดีมาก) 84.00 (ดีมาก) 84.50 (ดีมาก) - 50 6.80 2.44 5.72 5.50
1064620210ไชยะวิทยา 80.81 (ดีมาก) 67.03 (ดี) 73.92 (ดี) - 100 -3.78 -8.14 -4.86 -5.08
1064620211บ้านป่ากล้วย 75.71 (ดีมาก) 73.14 (ดี) 74.42 (ดี) - 98 -3.28 -7.64 -4.36 -4.58
1064620212หมอนสูงประชาสรรค์ 51.00 (ดี) 67.00 (ดี) 59.00 (ดี) - 141 -18.70 -23.06 -19.78 -20.00
1064620213บ้านวังยายมาก 70.50 (ดี) 59.50 (ดี) 65.00 (ดี) - 134 -12.70 -17.06 -13.78 -14.00
1064620214บ้านท่าชัย 77.37 (ดีมาก) 65.12 (ดี) 71.25 (ดี) - 114 -6.45 -10.81 -7.53 -7.75
1064620215บ้านหนองบัว 95.77 (ดีมาก) 87.77 (ดีมาก) 91.77 (ดีมาก) - 13 14.07 9.71 12.99 12.77
1064620216หาดเสี้ยววิทยา 94.40 (ดีมาก) 82.70 (ดีมาก) 88.55 (ดีมาก) - 26 10.85 6.49 9.77 9.55
1064620217อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 92.32 (ดีมาก) 86.76 (ดีมาก) 89.54 (ดีมาก) - 19 11.84 7.48 10.76 10.54
1064620219บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 92.00 (ดีมาก) 70.00 (ดี) 81.00 (ดีมาก) - 70 3.30 -1.06 2.22 2.00
1064620220บ้านแม่ราก 54.00 (ดี) 68.00 (ดี) 61.00 (ดี) - 137 -16.70 -21.06 -17.78 -18.00
1064620221บ้านทุ่งพล้อ 85.33 (ดีมาก) 77.77 (ดีมาก) 81.55 (ดีมาก) - 64 3.85 -0.51 2.77 2.55
1064620222บ้านดอยไก่เขี่ย 82.40 (ดีมาก) 84.00 (ดีมาก) 83.20 (ดีมาก) - 54 5.50 1.14 4.42 4.20
1064620224บ้านแม่สำ 98.00 (ดีมาก) 79.42 (ดีมาก) 88.71 (ดีมาก) - 25 11.01 6.65 9.93 9.71
1064620226บ้านท่าโพธิ์ 75.00 (ดีมาก) 74.20 (ดี) 74.60 (ดี) - 97 -3.10 -7.46 -4.18 -4.40
1064620227บ้านดอนระเบียง 100.00 (ดีมาก) 88.00 (ดีมาก) 94.00 (ดีมาก) - 6 16.30 11.94 15.22 15.00
1064620229บ้านปากสาน 94.66 (ดีมาก) 84.00 (ดีมาก) 89.33 (ดีมาก) - 20 11.63 7.27 10.55 10.33
1064620230บ้านสันหีบ 85.11 (ดีมาก) 86.44 (ดีมาก) 85.77 (ดีมาก) - 42 8.07 3.71 6.99 6.77
1064620232บ้านแม่สาน 84.80 (ดีมาก) 86.80 (ดีมาก) 85.80 (ดีมาก) - 40 8.10 3.74 7.02 6.80
1064620233แม่สานสามัคคี 68.00 (ดี) 73.00 (ดี) 70.50 (ดี) - 118 -7.20 -11.56 -8.28 -8.50
1064620234บ้านแก่ง 85.54 (ดีมาก) 71.27 (ดี) 78.40 (ดีมาก) - 83 0.70 -3.66 -0.38 -0.60
1064620236บ้านปากคะยาง 67.62 (ดี) 70.75 (ดี) 69.18 (ดี) - 125 -8.52 -12.88 -9.60 -9.82
1064620237บ้านลำโชค 97.50 (ดีมาก) 97.00 (ดีมาก) 97.25 (ดีมาก) - 1 19.55 15.19 18.47 18.25
1064620238บ้านป่าคา 76.40 (ดีมาก) 60.00 (ดี) 68.20 (ดี) - 127 -9.50 -13.86 -10.58 -10.80
1064620239บ้านแม่ท่าแพ 50.54 (ดี) 55.45 (ดี) 53.00 (ดี) - 143 -24.70 -29.06 -25.78 -26.00
1064620240บ้านห้วยหยวก 82.00 (ดีมาก) 84.00 (ดีมาก) 83.00 (ดีมาก) - 55 5.30 0.94 4.22 4.00
1064620241บ้านดงคู่ 76.10 (ดีมาก) 73.70 (ดี) 74.90 (ดี) - 96 -2.80 -7.16 -3.88 -4.10
1064620242บ้านห้วยไคร้ 72.11 (ดี) 71.44 (ดี) 71.77 (ดี) - 111 -5.93 -10.29 -7.01 -7.23
1064620243บ้านห้วยติ่ง 81.20 (ดีมาก) 73.60 (ดี) 77.40 (ดีมาก) - 89 -0.30 -4.66 -1.38 -1.60
1064620245บ้านศาลาไก่ฟุบ 89.00 (ดีมาก) 73.50 (ดี) 81.25 (ดีมาก) - 66 3.55 -0.81 2.47 2.25
1064620246บ้านสารจิตร 78.41 (ดีมาก) 80.82 (ดีมาก) 79.62 (ดีมาก) - 77 1.92 -2.44 0.84 0.62
1064620247วัดแสนตอ 99.00 (ดีมาก) 86.00 (ดีมาก) 92.50 (ดีมาก) - 12 14.80 10.44 13.72 13.50
1064620249วัดโบราณหลวง 86.75 (ดีมาก) 84.25 (ดีมาก) 85.50 (ดีมาก) - 45 7.80 3.44 6.72 6.50
1064620250วัดตลิ่งชัน 80.00 (ดีมาก) 84.00 (ดีมาก) 82.00 (ดีมาก) - 60 4.30 -0.06 3.22 3.00
1064620252บ้านพระปรางค์ 77.60 (ดีมาก) 62.00 (ดี) 69.80 (ดี) - 121 -7.90 -12.26 -8.98 -9.20
1064620254อนุบาลศรีสำโรง 72.81 (ดี) 72.84 (ดี) 72.82 (ดี) - 103 -4.88 -9.24 -5.96 -6.18
1064620255วัดบ้านกรุ 49.33 (พอใช้) 50.00 (ดี) 49.66 (พอใช้) - 144 -28.04 -32.40 -29.12 -29.34
1064620256เทวัญอำนวยวิทย์ 73.63 (ดี) 71.09 (ดี) 72.36 (ดี) - 107 -5.34 -9.70 -6.42 -6.64
1064620259บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 76.93 (ดีมาก) 71.60 (ดี) 74.26 (ดี) - 99 -3.44 -7.80 -4.52 -4.74
1064620260บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 78.28 (ดีมาก) 82.85 (ดีมาก) 80.57 (ดีมาก) - 74 2.87 -1.49 1.79 1.57
1064620265บ้านหนองยาว 92.28 (ดีมาก) 89.71 (ดีมาก) 91.00 (ดีมาก) - 16 13.30 8.94 12.22 12.00
1064620266บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) 91.66 (ดีมาก) 80.33 (ดีมาก) 86.00 (ดีมาก) - 39 8.30 3.94 7.22 7.00
1064620267บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 99.42 (ดีมาก) 82.00 (ดีมาก) 90.71 (ดีมาก) - 18 13.01 8.65 11.93 11.71
1064620268บ้านเตว็ดกลาง 93.40 (ดีมาก) 92.40 (ดีมาก) 92.90 (ดีมาก) - 10 15.20 10.84 14.12 13.90
1064620269วัดศรีสังวร 85.14 (ดีมาก) 79.28 (ดีมาก) 82.21 (ดีมาก) - 59 4.51 0.15 3.43 3.21
1064620271บ้านทับผึ้ง 96.00 (ดีมาก) 85.75 (ดีมาก) 90.87 (ดีมาก) - 17 13.17 8.81 12.09 11.87
1064620272มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 86.47 (ดีมาก) 76.82 (ดีมาก) 81.64 (ดีมาก) - 63 3.94 -0.42 2.86 2.64
1064620275บ้านโคกกะทือ 74.00 (ดี) 84.00 (ดีมาก) 79.00 (ดีมาก) - 81 1.30 -3.06 0.22
1064620276บ้านวังทอง 54.36 (ดี) 84.00 (ดีมาก) 69.18 (ดี) - 126 -8.52 -12.88 -9.60 -9.82
1064620279บ้านนา 83.50 (ดีมาก) 77.00 (ดีมาก) 80.25 (ดีมาก) - 76 2.55 -1.81 1.47 1.25
1064620281บ้านหนองแหน 61.33 (ดี) 73.33 (ดี) 67.33 (ดี) - 130 -10.37 -14.73 -11.45 -11.67
1064620282วัดเกาะ 71.00 (ดี) 91.00 (ดีมาก) 81.00 (ดีมาก) - 71 3.30 -1.06 2.22 2.00
1064620284บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 73.48 (ดี) 79.92 (ดีมาก) 76.70 (ดีมาก) - 90 -1.00 -5.36 -2.08 -2.30
1064620285บ้านดอนจันทร์ 87.65 (ดีมาก) 74.34 (ดี) 81.00 (ดีมาก) - 72 3.30 -1.06 2.22 2.00
1064620287บ้านซ่าน 76.12 (ดีมาก) 66.12 (ดี) 71.12 (ดี) - 115 -6.58 -10.94 -7.66 -7.88
1064620290บ้านราวต้นจันทน์ 86.00 (ดีมาก) 82.25 (ดีมาก) 84.12 (ดีมาก) - 51 6.42 2.06 5.34 5.12
1064620291บ้านสันติสุข 94.76 (ดีมาก) 83.38 (ดีมาก) 89.07 (ดีมาก) - 23 11.37 7.01 10.29 10.07
1064620292บ้านท่ามักกะสัง 64.36 (ดี) 75.63 (ดีมาก) 70.00 (ดี) - 119 -7.70 -12.06 -8.78 -9.00
1064620293บ้านวังไฟไหม้ 86.00 (ดีมาก) 89.33 (ดีมาก) 87.66 (ดีมาก) - 31 9.96 5.60 8.88 8.66
1064620294บ้านเขาดินไพรวัน 85.61 (ดีมาก) 71.04 (ดี) 78.33 (ดีมาก) - 84 0.63 -3.73 -0.45 -0.67
1064620295บ้านโซกเปือย 98.33 (ดีมาก) 84.66 (ดีมาก) 91.50 (ดีมาก) - 14 13.80 9.44 12.72 12.50
1064620296บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) 94.00 (ดีมาก) 84.33 (ดีมาก) 89.16 (ดีมาก) - 21 11.46 7.10 10.38 10.16
1064620297บ้านนาขุนไกร 96.00 (ดีมาก) 96.00 (ดีมาก) 96.00 (ดีมาก) - 2 18.30 13.94 17.22 17.00
1064620298บ้านวังพิกุล 92.36 (ดีมาก) 94.90 (ดีมาก) 93.63 (ดีมาก) - 7 15.93 11.57 14.85 14.63
1064620299บ้านวังสมบูรณ์ 94.88 (ดีมาก) 90.22 (ดีมาก) 92.55 (ดีมาก) - 11 14.85 10.49 13.77 13.55
1064620301ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 72.00 (ดี) 67.00 (ดี) 69.50 (ดี) - 123 -8.20 -12.56 -9.28 -9.50
1064620304มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) 44.58 (พอใช้) 71.17 (ดี) 57.88 (ดี) - 142 -19.82 -24.18 -20.90 -21.12
1064620305ชุมชนบ้านคลองยาง 76.57 (ดีมาก) 64.57 (ดี) 70.57 (ดี) - 117 -7.13 -11.49 -8.21 -8.43
1064620306บ้านวังแร่ 78.25 (ดีมาก) 85.50 (ดีมาก) 81.87 (ดีมาก) - 61 4.17 -0.19 3.09 2.87
1064620309บ้านไผ่ตะล่อม 96.00 (ดีมาก) 78.66 (ดีมาก) 87.33 (ดีมาก) - 36 9.63 5.27 8.55 8.33
1064620310บ้านป่ากุมเกาะ 68.00 (ดี) 67.11 (ดี) 67.55 (ดี) - 129 -10.15 -14.51 -11.23 -11.45
1064620311บ้านใหม่โพธิ์งาม 70.33 (ดี) 82.00 (ดีมาก) 76.16 (ดีมาก) - 93 -1.54 -5.90 -2.62 -2.84
1064620314บ้านนาพง 95.33 (ดีมาก) 81.33 (ดีมาก) 88.33 (ดีมาก) - 28 10.63 6.27 9.55 9.33
1064620316วัดคุ้งยาง 59.66 (ดี) 76.66 (ดีมาก) 68.16 (ดี) - 128 -9.54 -13.90 -10.62 -10.84
1064620317บ้านดงไทยวิทยา 79.88 (ดีมาก) 81.52 (ดีมาก) 80.70 (ดีมาก) - 73 3.00 -1.36 1.92 1.70
1064620319บ้านหนองกลับ 75.77 (ดีมาก) 77.11 (ดีมาก) 76.44 (ดีมาก) - 91 -1.26 -5.62 -2.34 -2.56
1064620320วัดป่าถ่อน 64.00 (ดี) 74.66 (ดี) 69.33 (ดี) - 124 -8.37 -12.73 -9.45 -9.67
1064620321บ้านขอนซุง 82.40 (ดีมาก) 76.60 (ดีมาก) 79.50 (ดีมาก) - 78 1.80 -2.56 0.72 0.50
1064620322บ้านคลองแห้ง 88.22 (ดีมาก) 87.11 (ดีมาก) 87.66 (ดีมาก) - 32 9.96 5.60 8.88 8.66
1064620325บ้านเขาทอง 86.00 (ดีมาก) 70.66 (ดี) 78.33 (ดีมาก) - 85 0.63 -3.73 -0.45 -0.67
1064620326บ้านวัดโบสถ์ 73.00 (ดี) 54.00 (ดี) 63.50 (ดี) - 135 -14.20 -18.56 -15.28 -15.50
1064620327วัดคลองกระจง 79.71 (ดีมาก) 83.71 (ดีมาก) 81.71 (ดีมาก) - 62 4.01 -0.35 2.93 2.71
1064620330อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 93.71 (ดีมาก) 94.42 (ดีมาก) 94.07 (ดีมาก) - 5 16.37 12.01 15.29 15.07
1064620331วัดไผ่ล้อม 85.50 (ดีมาก) 77.00 (ดีมาก) 81.25 (ดีมาก) - 67 3.55 -0.81 2.47 2.25
1064620334วัดกรงทอง 80.00 (ดีมาก) 76.00 (ดีมาก) 78.00 (ดีมาก) - 88 0.30 -4.06 -0.78 -1.00
1064620336บ้านท่าทอง 84.50 (ดีมาก) 85.00 (ดีมาก) 84.75 (ดีมาก) - 48 7.05 2.69 5.97 5.75
1064620338วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) 71.77 (ดี) 52.88 (ดี) 62.33 (ดี) - 136 -15.37 -19.73 -16.45 -16.67
1064620340บ้านหนองป่าตอ 89.00 (ดีมาก) 76.00 (ดีมาก) 82.50 (ดีมาก) - 58 4.80 0.44 3.72 3.50
1064620341วัดปากน้ำ 74.31 (ดี) 69.89 (ดี) 72.10 (ดี) - 110 -5.60 -9.96 -6.68 -6.90
1064620342บ้านไม้งาม 96.00 (ดีมาก) 81.00 (ดีมาก) 88.50 (ดีมาก) - 27 10.80 6.44 9.72 9.50
1064620343บ้านป่าเลา 80.00 (ดีมาก) 79.00 (ดีมาก) 79.50 (ดีมาก) - 79 1.80 -2.56 0.72 0.50
1064620344อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 72.48 (ดี) 71.92 (ดี) 72.20 (ดี) - 108 -5.50 -9.86 -6.58 -6.80
1064620345วัดบ้านเหมือง 95.14 (ดีมาก) 79.14 (ดีมาก) 87.14 (ดีมาก) - 37 9.44 5.08 8.36 8.14
1064620346โรตารี่สวรรคโลก 1 87.75 (ดีมาก) 68.50 (ดี) 78.12 (ดีมาก) - 86 0.42 -3.94 -0.66 -0.88
1064620347ศึกษาเกษตรศิลป์ 95.38 (ดีมาก) 91.84 (ดีมาก) 93.61 (ดีมาก) - 8 15.91 11.55 14.83 14.61
1064620348บ้านหนองบัว 94.00 (ดีมาก) 92.88 (ดีมาก) 93.44 (ดีมาก) - 9 15.74 11.38 14.66 14.44
1064620349วัดศิริบูรณาราม 79.50 (ดีมาก) 83.00 (ดีมาก) 81.25 (ดีมาก) - 68 3.55 -0.81 2.47 2.25
1064620350บ้านทุ่งมหาชัย 74.00 (ดี) 66.00 (ดี) 70.00 (ดี) - 120 -7.70 -12.06 -8.78 -9.00
1064620351บ้านหนองแหน 54.58 (ดี) 65.41 (ดี) 60.00 (ดี) - 138 -17.70 -22.06 -18.78 -19.00
1064620352บ้านน้ำขุม 78.47 (ดีมาก) 64.47 (ดี) 71.47 (ดี) - 113 -6.23 -10.59 -7.31 -7.53
1064620353บ้านตาลพร้า 100.00 (ดีมาก) 90.00 (ดีมาก) 95.00 (ดีมาก) - 4 17.30 12.94 16.22 16.00
1064620354วัดบ้านคลอง 84.85 (ดีมาก) 90.57 (ดีมาก) 87.71 (ดีมาก) - 30 10.01 5.65 8.93 8.71
1064620355บ้านดงจันทน์ 70.00 (ดี) 76.00 (ดีมาก) 73.00 (ดี) - 102 -4.70 -9.06 -5.78 -6.00
1064620356บ้านบึงงาม 83.00 (ดีมาก) 84.66 (ดีมาก) 83.83 (ดีมาก) - 53 6.13 1.77 5.05 4.83
1064620357บ้านบึงสวย 93.33 (ดีมาก) 81.66 (ดีมาก) 87.50 (ดีมาก) - 34 9.80 5.44 8.72 8.50